15
Feb

Översiktsplan för Bollstabruk med omnejd

Foto: Roger A Åkerblom

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen är aktuell. Översiktsplanen är ett viktigt dokument för till exempel lokala intresseföreningar i deras arbete med att utveckla den egna bygden.

I den plan som nu finns ute för samråd finns Bollstabruk med omnejd med som ett s.k. fördjupningsområde. Klicka på länken här nedan, skriv ut och läs igenom de 9 sidor som gäller Bollstabruk. Skriv ner dina synpunkter och ta med dem till Bollstabruk Intresseförenings årsmöte på Bollsta Folkets Hus den 1 mars kl 18.00. 

De synpunkter som kommer in till Kramfors kommun under samrådstiden fram till den 11 april 2010 sätter kommunen samman i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen finns även Kramfors kommuns kommentarer och ställnings-taganden till inkomna synpunkter. Efter samrådet sker en bearbetning av översiktsplanen där inkomna synpunkter kan leda till förändringar av planförslaget.

http://www.kramfors.se/kramfors2/editorFiles/PDF/OPL/51.pdf